Polityka prywatności 25/05/2018
—————————————-
Polityka prywatności

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy sklep internetowy w jasny sposób musi informować o wykorzystywanych w nim plikach cookies oraz polityce prywatności.

Niniejsza polityka dotycząca plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Kafka Paweł Świąderski.
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookies, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.kafkaconcept.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Usługobiorców lub Klientów Sklepu Internetowego.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Paweł Świąderski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kafka Paweł Świąderski wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Aleja Piastów 8/1u, 70-451 Szczecin NIP 6691982605, REGON 321224700, adres poczty elektronicznej: kafka@kafkaconcept.pl- zwany dalej „Administratorem” i będący jednocześnie Usługodawcą Sklepu Internetowego i Sprzedawcą.
  3. Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej „RODO”.
  4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
  5. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
  6. Prywatność naszych Klientów i Użytkowników jest dla nas niezwykle istotna. Dlatego Administrator chroni nie tylko Internautów odwiedzających Sklep Internetowy, ale również Klientów, którzy zechcieli udostępnić Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.: np. witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook, których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited, w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez serwis Facebook udostępnione są np. na stronie: https://www.facebook.com/policy.php . Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH
  1. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Usługobiorcę lub Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  2. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administratora
   1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. konto, odpowiedź na reklamację).
   2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, w tym wysłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (Newsletter).
  3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta operatorowi bądź bezpośrednio wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
   2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
   3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi, z usług którego korzysta Administrator podczas wysyłki konwentów marketingowych.
   4. Dane osobowe mogą być również udostępniane firmom informatycznym, które obsługują platformę Sklepu Internetowego, ale tylko i wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży bądź do funkcjonowania Sklepu Internetowego.
   5. w przypadku wykorzystania formularza Facebook Lead Ads Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu oraz w przypadku korzystania z aplikacji umożliwiających przeprowadzenie przez Administratora w ramach serwisu należących do Facebook kampanii reklamowych/konkursów Użytkownik przekazuje Administratorowi każdorazowo wskazane w formularzu Dane Osobowe, mogące obejmować w szczególności: imię, nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
 • W przypadku wystąpienia przez Klienta z wnioskiem o wystawienia faktury, dane osobowe znajdujące się na fakturze przekazywane są do zewnętrznej kancelarii rachunkowej celem wypełnienia nałożonych na nas obowiązków wynikając z przepisów prawa.
 1. Z każdym podmiotem, któremu Administrator udostępnia dane podpisane są wymagane Rozporządzeniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres poczty elektronicznej;
  3. numer telefonu kontaktowego;
  4. adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
  5. adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).
 • W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 1. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 • DANE EKSPLOATACYJNE
  1. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Sklepu Internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim. Administrator nie prowadzi na ich podstawie profilowania np. celem wysłania dopasowanych indywidualnie ofert handlowych, rozumieniu 4 pkt 4  RODO..
 1. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
  3. Administrator może komunikować się z Klientem na odległość (np. wiadomość e-mail). Informacje handlowe związane z prowadzoną przez Administratora działalnością komercyjną mogą być przesyłane wyłącznie zgodnie z wyrażoną uprzednio przez Klienta wolą w celu realizacji umowy o świadczenie usługi – Newsletter.
 1. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE KLIENTOWI / UŻYTKOWNIKOWI
  1. Osobie podającej dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
  2. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora (w tym Nesletter) zgoda może być odwołana w każdym czasie, bez uszczerbku dla praw nabytych przez osobę podającą dane osobowe. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są:
   • W przypadku realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto, reklamacja) bądź w przypadku odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy na stronie bądź bezpośrednio na adres e-mail Sklepu Internetowego, do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu realizacji odpowiedniej Umowy, z tym zastrzeżeniem, że jeśli w wyniku zadanego zapytania nie doszło do zawarcia Umowy Sprzedaży dane usuwane są w następnym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym złożone zostało zapytanie.
 1. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora do momentu jej odwołania bądź do momentu do kiedy przetwarzanie staje się niecelowe.
 1. Osobie podającej dane przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w związku z nieprawidłowościami w procedurze przetwarzania danych osobowych.
 1. PLIKI COOKIES
  1. Cookies to niewielkie pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze przez witryny, które odwiedzasz. Są one szeroko stosowane w celu zapewnienia możliwości funkcjonowania stron internetowych lub ich bardziej efektywnego działania, ale również dostarczania określonych informacji właścicielom witryny. Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w Internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, “długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
  2. Korzystamy z Cookies w celu udoskonalenia funkcjonalności naszej Strony Internetowej oraz lepszego zrozumienia w jaki sposób osoby odwiedzające naszą stronę korzystają z niej- by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.
  3. W każdej chwili możesz dokonać zmian w swoich ustawieniach dotyczących Cookies (np. w celu otrzymywania powiadomienia, gdy pliki Cookies są przesyłane na Twój komputer). Aby to zrobić, przejdź do zakładki „Prywatność” w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Lokalizacja ustawień dotyczących plików Cookies może być różna w zależności od rodzaju używanej przeglądarki internetowej. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat, skorzystaj z pliku pomocy w swojej przeglądarce lub skontaktuj się z dostawcą używanego przez siebie oprogramowania. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na wyłączenie plików Cookies w swojej przeglądarce możesz nie być w stanie w pełni korzystać z funkcjonalności naszej Strony Internetowej. Wszelkie zmiany ustawień Cookies dla tej witryny zostaną zapisane, do czasu gdy zdecydujesz się na wprowadzenie kolejnych zmian.
  4. Jaki rodzaj Cookies jest używany? Podczas wizyty używane są następujące pliki Cookies:
   1. Niezbędne Cookies – Są to pliki absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony. Bez nich strona nie będzie działała poprawnie.
   2. Funkcjonalne Cookies – Są to pliki umieszczane w celu poprawy funkcjonowania strony internetowej. Na przykład pliki, które zapamiętują wcześniej oglądane treści.
   3. Cookies generowane przez witrynę – Są to pliki określone tylko przez tę witrynę i tylko przez nią mogą być odczytywane.
   4. Cookies podmiotów zewnętrznych – Są to pliki określone przez strony trzecie, których używamy do różnych usług (np. analizy witryny lub reklamy).
   5. Incapsula – Zapewnienie bezpieczeństwa, szybkości i bezawaryjności przez niezależny podmiot.
 • Cookies oprogramowania Flash. Aby dowiedzieć się jak zarządzać prywatnością oraz ustawieniami przechowywania Cookies w oprogramowaniu Flash kliknij tutaj: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager.html#117118

Lista plików Cookies możliwych do używania na tej stronie

Poniższe tabele kategoryzują i opisują różne pliki Cookies używane na tej stronie:

 1. Ze względu na niezbędność do realizacji usługi
Rodzaj Opis
Niezbędne są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać
Funkcjonalne Są ważne dla działania serwisu:

§  służą wzbogaceniu funkcjonalności serwisu, bez nich serwis będzie działał poprawnie, jednak nie będzie dostosowany do preferencji użytkownika,

§  służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności serwisu, bez ustawień zapisanych w plikach cookies może obniżyć się poziom funkcjonalności witryny, ale nie powinna uniemożliwić zupełnego korzystania z niej,

§  służą bardzo ważnym funkcjonalnościom serwisu, ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo.

Biznesowe Umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu o który udostępniona jest witryna, ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności serwisu ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela witryny przychodów subsydiujących działanie serwisu. Do tej kategorii należą np. cookies reklamowe.
 1. Ze względu na czas przez jaki cookies będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika
Rodzaj Opis
Cookies tymczasowe(session cookies) cookies umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji), zostają wykasowane po jej zamknięciu
Cookies stałe (persistent cookies) nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności w zależności od ustawień właściciela witryny
 1. Ze względu na pochodzenie – administratora serwisu, który zarządza cookies
Rodzaj Opis
Cookies własne (first party cookies) cookies umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny jaka została odwiedzona
Cookies zewnętrzne (third-party cookies) cookies umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny


Uwaga
: cookies mogą być wywołane przez administratora za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera, umiejscowionych w innej lokalizacji – innym kraju lub nawet zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez administratora witryny komponentów serwisu pochodzących spoza systemu administratora mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki cookies niż polityka prywatności / cookies administratora witryny.

 1. Ze względu na cel jakiemu służą
Rodzaj Opis
Konfiguracji serwisu umożliwiają ustawienia funkcji i usług w serwisie
Bezpieczeństwo i niezawodność serwisu umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności serwisu
Uwierzytelnianie umożliwiają informowanie gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu witryna może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje
Stan sesji umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają z witryny. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron.
Procesy umożliwiają sprawne działanie samej witryny oraz dostępnych na niej funkcji
Reklamy umożliwiają wyświetlać reklamy, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców, personalizować reklamy, mogą być używane również do wyświetlania reklam poza stronami witryny (domeny)
Lokalizacja umożliwiają dostosowanie wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika
Analizy i badania, audyt oglądalności umożliwiają właścicielom witryn lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi. Zazwyczaj właściciel witryny lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników.
 1. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika
Rodzaj Opis
Nieszkodliwe Obejmuje cookies:

§  niezbędne do poprawnego działania witryny

§  potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika

Badające wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika
 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
  2. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
  3. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
   • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 1. Dostęp do danych włącznie przez osoby upoważnione – kontrola dostępu, rejestracja czynności dokonanych w zbiorze.
 2. Stosowanie oprogramowania antywirusowego.
 3. Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
 • Certyfikat SSL.

Uaktualnienia naszych Polityki prywatności:
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści Polityki prywatności.

Koszyk0
Nie ma produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy
0