Regulamin Sklepu Internetowego Kafka Concept
———————————————————————–
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kafkaconcept.pl prowadzony jest przez Red Fish, wykonujący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin, numer NIP: 669-198-26-05, Regon: 321224700. Kontakt: adres poczty elektronicznej: kafka@kafkaconcept.pl
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.4.2. Sprzedawca / Usługodawca Red Fish, wykonujący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Szczecinie, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin, numer NIP: 669-198-26-05, Regon: 321224700. Kontakt: adres poczty elektronicznej: kafka@kafkaconcept.pl
1.4.3. Produkt / Towar– produkty oferowane przez Sklep Internetowy kafkaconcept, do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową sklepu.
1.4.4. Strony – Sprzedawca / Usługodawca i Klient.
1.4.5. Sklep – Sklep Internetowy kafkaconcept, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.kafkaconcept.pl
1.4.6. Cena – cena brutto Produktu/Towaru zamieszczona przy informacji o Produkcie. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy Towaru.
1.4.7. Koszty dostawy – opłata za dostarczenie towaru od Sprzedającego do Klienta.
1.4.8. Dostawa – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Produktu/Towaru od Sprzedającego do klienta za opłatą.
1.4.9. Zamówienie – zamówienie na Produkt/Towar złożone w sklepie przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.4.10. Pliki cookies – małe pliki tekstowe przesyłane do komputera Klienta, w których zawarte są informacje niezbędne do prawidłowego działanie Sklepu. Za pomocą plików cookies nie są analizowane, przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
1.5. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w zakresie prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami, normami oraz poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej. Klient zobligowany jest do wstrzymania się od aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.6. Wymagania techniczne do korzystanie ze Sklepu:
komputer, urządzeni mobilne, urządzenie medialne, dostęp do Internetu, ades e-mail, zainstalowana przeglądarka internetowa, akceptacja plików cookies.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kafka@kafkaconcept.pl lub pisemnie na adres: Kafka Concept, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kafka@kafkaconcept.pl lub pisemnie na adres: Kafka Concept, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin.

3. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym ma miejsce za pomocą Formularza Zamówień.
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.5. Sklep realizuje zamówienie dla Klientów na terenie Polski.
3.6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wole od wady fizycznych i prawnych.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
4.1.2. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.3. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.4. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
4.1.4.1.1. Przelewy24.pl – spółka Dialcom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Kanclerska 15; 60-327 Poznań) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 1.697.000 zł w całości opłaconym, NIP: 781-173-38-52.
4.2. Termin płatności:
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.2.2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
4.3. W przypadku płatności realizowanej przelewem na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule poniższe dane:
– imię i nazwisko lub firmę Klienta
– numer zamówienia
– nr rachunku bankowego Sprzedającego
ING Bank 20 1050 1520 1000 0092 2088 3905
– dane Sprzedającego
Kafka Concept
ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin
4.4. Sprzedający na każdy sprzedany Towar/Produkt wystawia paragon, lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy oznaczyć w trakcie składania zmówienia wraz z podaniem danych firmy, w tym numeru NIP. Dokonując zakupów Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia Faktury bez podpisu. Paragony oraz faktury VAT wstawiane są w momencie, skompletowania i przygotowania Produktu/Towaru do wysyłki.

5. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU, KOSZTY DOSTAWY

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zgodnie z cennikiem Sklepu. Chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.
5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Kafka Concept, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się tak jak w pkt.5.5.1. lub pkt. 5.5.2.
5.7. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego Produktu, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres email podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw, zrezygnować z realizacji Zamówienia. W ostatnim przypadku Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za dane Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu nie zrealizowania zamówienia nie będą uwzględniane.

6. WARUNKI REKLAMACJI

6.1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem: kafka@kafkaconcept.pl lub pisemnie na adres: Kafka Concept, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin
6.2. Wraz ze reklamowanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu
– wypełniony formularz reklamacji
6.3. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich , wyłącznie na adres:
Kafka Concept, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin z dopiskiem „Reklamacja”.
6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać umieszczony w oryginalnym pudełku, opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
6.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 10 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.
6.6. W razie uznania reklamacji, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.
6.7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony. „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6.8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem internetowym: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7.7 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Kafka Concept, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin.
7.2.Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
7.3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z niesuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony oraz nie będzie nosił śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
7.4. Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu
– wypełniony formularz zwrotu
7.5. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem Poczty Polskiej lub dowolnej firmy kurierskiej, wyłącznie na adres:
Kafka Concept, ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin z dopiskiem „Zwrot”.
7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać umieszczony w oryginalnym pudełku, opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
7.7. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 7.3. niniejszego paragrafu wymagania, w przeciągu 10 dni Sklep dokona zwrotu na wskazane konto, wszystkich płatności otrzymanych od Klienta, w tym najniższych standardowych kosztów dostawy. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na kartę. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Klienta przesyłką priorytetową faktura korygująca

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KAFKA Paweł Świąderski wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Wielkopolska 25/9, 70-451 Szczecin , NIP 6691982605 , REGON 321224700 zwaną dalej Administratorem danych. Dane kontaktowe do Administratora to: e-mail: kafka@kafkaconcept.pl
8.2 Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez  Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administrator
1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, w tym wysłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)
8.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta operatorowi bądź bezpośrednio wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi, z usług którego korzysta Administrator podczas wysyłki konwentów marketingowych.
8.4 Dane osobowe mogą być również udostępniane firmom informatycznym, które obsługują platformę Sklepu Internetowego, ale tylko i wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży bądź do funkcjonowania Sklepu Internetowego.
1. Z każdym podmiotem, któremu Administrator udostępnia dane podpisane są wymagane Rozporządzeniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
8.5 Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.
8.6Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8.7 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora
8.8 Osobie podającej dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych podanych na podstawie dobrowolnej zgody osobie podającej dane przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. KARTY UPOMINKOWE

9.1 Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart upominkowych kupionych w Sklepie Internetowym. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad i warunków można znaleźć na kafkaconcept.pl.
Kartę upominkową można zrealizować na stronie kafkaconcept.pl Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, można wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Karty upominkowej można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.
9.2 Okres ważności. Karta upominkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy. Karty upominkowej można użyć tylko raz.
9.3 Kartę upominkową Kafka Concept wysyłamy w ciągu 2-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia na ternie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej.
Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić adresu Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.
9.4 Jeśli Klient zdecyduje się zwrócić produkty kupione za pomocą karty upominkowej, otrzyma e-kartę upominkową, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. E-karta upominkowa zostanie wysłana pocztą e-mail po przetworzeniu zwrotu.
Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana e-karta upominkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić adresu e-mail Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy e-karty upominkowej.
Kart upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.
9.5 Gwarancja zwrotów. Klient ma 30 dni (licząc od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia niewykorzystanej karty upominkowej zakupionej online. W takim wypadku Klient otrzyma pełen zwrot kosztów łącznie z kosztem standardowej dostawy, ale bez kosztu zwrotu (jeśli będzie konieczne opłacenie zwrotu). Jeśli Klient chce zwrócić kartę upominkową, prosimy o kontakt pod adresem kafka@kafkaconcept.pl
9.6 Ograniczenie odpowiedzialności. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę upominkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. Karty upominkowe należy traktować tak jak gotówkę.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
10.4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
10.4.1. Zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
10.4.2. Blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
10.4.3. Różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10.5 5. Data opublikowania regulaminu od 01.03.2016 r.

————————————————————–
2018 © Kafka Concept / Wszelkie prawa zastrzeżone

Brak produktów w koszyku