Regulamin Sklepu Internetowego Kafka Concept
———————————————————————–
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.kafkaconcept.pl prowadzony jest przez KAFKA S.C, wykonujący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 8/1u, 70-331 Szczecin, numer NIP: 85 22 67 97 27, Regon: 521197657. Kontakt: adres poczty elektronicznej: kafka@kafkaconcept.pl
1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
1.4. Definicje:
1.4.1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
1.4.2. Sprzedawca / Usługodawca KAFKA S.C, wykonujący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Szczecinie, Aleja Piastów 8/1u, 70-331 Szczecin, numer NIP: 85 22 67 97 27, Regon: 521197657. Kontakt: adres poczty elektronicznej: kafka@kafkaconcept.pl
1.4.3. Produkt / Towar– produkty oferowane przez Sklep Internetowy kafkaconcept, do sprzedaży detalicznej poprzez witrynę internetową sklepu.
1.4.4. Strony – Sprzedawca / Usługodawca i Klient.
1.4.5. Sklep – Sklep Internetowy kafkaconcept, prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym www.kafkaconcept.pl
1.4.6. Cena – cena brutto Produktu/Towaru zamieszczona przy informacji o Produkcie. Cena nie uwzględnia kosztów dostawy Towaru.
1.4.7. Koszty dostawy – opłata za dostarczenie towaru od Sprzedającego do Klienta.
1.4.8. Dostawa – zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Produktu/Towaru od Sprzedającego do klienta za opłatą.
1.4.9. Zamówienie – zamówienie na Produkt/Towar złożone w sklepie przez Klienta, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
1.4.10. Pliki cookies – małe pliki tekstowe przesyłane do komputera Klienta, w których zawarte są informacje niezbędne do prawidłowego działanie Sklepu. Za pomocą plików cookies nie są analizowane, przetwarzane ani przechowywane dane osobowe.
1.5. Klient jest uprawniony do korzystania ze Sklepu zgodnie z jego przeznaczeniem, w zakresie prawa, zgodnie z dobrymi obyczajami, normami oraz poszanowaniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej. Klient zobligowany jest do wstrzymania się od aktywności mogącej wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
1.6. Wymagania techniczne do korzystanie ze Sklepu:
komputer, urządzeni mobilne, urządzenie medialne, dostęp do Internetu, ades e-mail, zainstalowana przeglądarka internetowa, akceptacja plików cookies.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zrezygnować z Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kafka@kafkaconcept.pl lub pisemnie na adres: Kafka Concept, Adama Mickiewicza 14/9 70-384 Szczecin.
2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
2.1.2.1. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta albo składania Zamówienia – z chwilą utworzenia Konta albo złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kafka@kafkaconcept.pl lub pisemnie na adres: Kafka Concept, Adama Mickiewicza 14/9 70-384 Szczecin.

3. WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.2. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki.
3.3. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym ma miejsce za pomocą Formularza Zamówień.
3.3.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
3.3.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
3.4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail
o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
3.5. Sklep realizuje zamówienie dla Klientów na terenie Polski oraz Europy.
3.6. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienie z uwagi na niezgodność stanu magazynowego sklepu internetowego ze stanem faktycznym magazynu, jak i wad fabrycznych produktu.
3.7.. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wole od wady fizycznych i prawnych.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
4.1.1. Płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
4.1.2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
4.1.3. Płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu imoje. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówienie: płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę INGBank Sląski z siedzibą w Katowicach.
4.1.4.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu imoje. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi:
4.1.4.1.1. Usługa imoje świadczona jest przez ING Bank Śląski SA., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459, kapitał zakładowy w kwocie 130.100.000,00 zł opłacony w całości, NIP: 634-013-54-75, REGON: 271514909.
4.2. Termin płatności.
4.2.1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką przy odbiorze osobistym, płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.3. W przypadku płatności realizowanej przelewem na poleceniu przelewu należy umieścić w tytule poniższe dane:
– imię i nazwisko lub firmę Klienta
– numer zamówienia
– nr rachunku bankowego Sprzedającego
ING Bank 49 1050 1559 1000 0092 9369 6440
– dane Sprzedającego
Kafka Concept s.c.
Aleja Piastów 8/1u
70-331 Szczecin
4.4. Sprzedający na każdy sprzedany Towar/Produkt wystawia paragon, lub na życzenie Klienta fakturę VAT. Chęć otrzymania faktury VAT należy oznaczyć w trakcie składania zmówienia wraz z podaniem danych firmy, w tym numeru NIP. Dokonując zakupów Klient automatycznie upoważnia Sklep do wystawienia Faktury bez podpisu. Paragony oraz faktury VAT wstawiane są w momencie, skompletowania i przygotowania Produktu/Towaru do wysyłki.

5. DOSTAWA ZAMÓWIONEGO PRODUKTU, KOSZTY DOSTAWY

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Polski.
5.2. Dostawa Produktu do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Zgodnie z cennikiem Sklepu. Chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
5.3. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
5.4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
5.4.1. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska za pobraniem.
5.4.2. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Kafka Concept, Adama Mickiewicza 14/9, 70-384 Szczecin
5.5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie 14 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne – od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.5.2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.6. Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy lub dłuższy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się tak jak w pkt.5.5.1. lub pkt. 5.5.2.
5.7. Jeżeli realizacja zamówienia jest niemożliwa z powodu niedostępności zamówionego Produktu, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta wysyłając wiadomość na adres email podany w formularzu zamówienia. Klient może wówczas wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację zamówienia, wyrazić zgodę na podzielenie Zamówienia na kilka dostaw, zrezygnować z realizacji Zamówienia. W ostatnim przypadku Sprzedający zwraca niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, na rachunek wskazany przez Kupującego kwotę równą kwocie przekazanej za dane Zamówienie. Dodatkowe roszczenia z tytułu nie zrealizowania zamówienia nie będą uwzględniane.
5.8 Koszt dostawy na terenie Polski wynosi 15 PLN.

6. WARUNKI REKLAMACJI

6.1. Kupujący może składać Sprzedającemu reklamacje dotyczące zawartej umowy pod adresem: kafka@kafkaconcept.pl lub pisemnie na adres:
Kafka Concept
Adama Mickiewicza 14/9
70-384 Szczecin
6.2. Wraz ze reklamowanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu
– wypełniony formularz reklamacji
6.3. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL , wyłącznie na adres:
Kafka Concept, Adama Mickiewicza 14/9 70-384 Szczecin z dopiskiem „Reklamacja”.
6.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać umieszczony w oryginalnym pudełku, opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
6.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zgłoszenia reklamacyjnego, dowodu zakupu i przesyłki z reklamowanym Towarem.
6.6. W razie uznania reklamacji, wadliwy Towar zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana Towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep na podstawie ustaleń z Klientem, zwróci Klientowi należność lub zaoferuje Klientowi inne, dostępne w Sklepie Towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad Towaru ponosi Sklep.
6.7. W przypadku nieuznania reklamacji Klient podejmuje decyzję, czy Towar zostanie odesłany przez Sklep na koszt Klienta, czy Klient osobiście odbierze Towar w miejscu i terminie uzgodnionym przez Strony. „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6.8. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem internetowym: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
6.9. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

7.1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 
7.2. Prawo do odstąpienia od umowy dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
7.3. Zwracany w tym trybie Towar zostanie przyjęty wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, z nieusuniętymi oryginalnymi metkami i oznaczeniami producenta, nieuszkodzony, niezabrudzony, w stanie nienaruszonym (bez rys, odgnieceń, zabrudzeń, otarć etc.) Zwracane obuwie nie może nosić śladów używania, na cholewce jak i podeszwie, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
7.4. Wraz ze zwracanym Towarem należy przesłać:
– oryginały (kopię) dokumentów zakupu
– wypełniony formularz zwrotu
7.5. Zwracany Towar powinien być wysłany przesyłką poleconą za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej, lub firmy którą proponuje sprzedawca, w tym przypadku kosz zwrotu zostanie odjęty od zwracanej kwoty zakupu. Zwroty kierowane są wyłącznie na adres:
Kafka Concept
Adama Mickiewicza 14/9
70-384 Szczecin
7.6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać umieszczony w oryginalnym pudełku, opakowany w sposób zapewniający nieuszkodzenie przesyłki w trakcie transportu.
7.7. W przypadku skorzystania z prawa do 14-dniowego odstąpienia koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.
7.8. W ciągu 14 dni roboczych od otrzymania Towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli Towar spełnia wymienione w punkcie 7.3. niniejszego paragrafu wymagania, w przeciągu 14 dni, sklep dokona zwrotu na wskazane konto. Koszt odesłania towaru do sklepu, w sytuacji odstąpienia od umowy, ponosi kupujący. W przypadku płatności kartą zwrot zostanie dokonany na kartę. Jeśli na życzenie klienta wystawiana była faktura VAT zostanie wystawiona i przesłana do Klienta przesyłką priorytetową faktura korygująca.

8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

8.1 Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KAFKA S.C wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności: Adama Mickiewicza 14/9 70-384 Szczecin, NIP 85 22 767 07 27 , REGON 521197657 zwaną dalej Administratorem danych. Dane kontaktowe do Administratora to: e-mail: kafka@kafkaconcept.pl
8.2 Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez  Klienta w Sklepie Internetowym. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora. Możliwe cele zbierania danych osobowych Usługobiorców lub Klientów przez Administrator
1. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
2. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, w tym wysłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (newsletter)
8.3 Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta operatorowi bądź bezpośrednio wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
2. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
3. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora dane osobowe mogą być udostępniane podmiotowi, z usług którego korzysta Administrator podczas wysyłki konwentów marketingowych.
8.4 Dane osobowe mogą być również udostępniane firmom informatycznym, które obsługują platformę Sklepu Internetowego, ale tylko i wyłącznie w zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży bądź do funkcjonowania Sklepu Internetowego.
1. Z każdym podmiotem, któremu Administrator udostępnia dane podpisane są wymagane Rozporządzeniem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
2. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
8.5 Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej w Sklepie Internetowym.
8.6 Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
8.7 Podstawą przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy lub Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Usługobiorcy lub Klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora
8.8 Osobie podającej dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych osobowych podanych na podstawie dobrowolnej zgody osobie podającej dane przysługuje również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza poniżej wyszczególnione dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie:
imię i nazwisko
, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, … itp.”
10. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m.in. utrzymanie Państwa konta, realizowania zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych (w tym  newslettera). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
10. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
11. Żądania z zakresu przetwarzania danych osobowych mogą Państwo zgłaszać mailowo na adres administratora danych: kafka@kafkaconcept.pl
12. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.
13. Klient musi mieć możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. w formie zaznaczenia opcji o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych” lub “Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności”.
14. Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.
15. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”
16. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym.
17. Dane osobowe Użytkownika są zabezpieczone przez Administratora przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
18. Administrator gromadzi również tzw. dane eksploatacyjne (nie będące danymi osobowymi) Użytkowników odwiedzających stronę Sklepu. Gromadzone dane służą do generowania statystyk i usług reklamowych. Administrator gromadzi takie dane jak odwiedziny, ścieżka nawigacji oraz zakres korzystania z funkcji Sklepu przez Użytkownika, czas pozostawania na stronie Sklepu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek z których Użytkownik odwiedza Sklep, a także dane geograficzne i zainteresowania.
19. Dane eksploatacyjne odwiedzających Sklep mogą być wykorzystywane w celu prowadzenia internetowych kampanii reklamowych selekcjonowanych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników. Administrator korzysta z usług retargetingu personalizowanego, aby móc proponować Użytkownikom ciekawą treść reklamową. Reklamy te wyświetlane są w oparciu o aktywność Użytkownika w Sklepie. W tym celu Administrator korzysta z zewnętrznych platform reklamowych, takich jak Facebook, Google, Instagram itp., które dopasowują profil Użytkownika w swojej bazie danych, aby ustalić optymalny czas i miejsce do wyświetlenia Użytkownikowi interesującej go reklamy.

9. KARTY UPOMINKOWE

9.1 Niniejsze Zasady i warunki dotyczą kart upominkowych kupionych w Sklepie Internetowym. Sklep zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub unieważnienia zasad i warunków bez uprzedzenia. Aktualną wersję Zasad i warunków można znaleźć na kafkaconcept.pl.
Kartę upominkową można zrealizować na stronie kafkaconcept.pl Kartą upominkową można zapłacić za całe zamówienie lub jego część. Jeśli wartość karty upominkowej jest mniejsza niż wartość zakupu, można wybrać dodatkową metodę płatności, aby sfinalizować transakcję. Karty upominkowej można użyć tylko raz. Jeśli wartość zamówienia jest mniejsza niż wartość zakupu, niewykorzystane środki nie zostaną zwrócone.
9.2 Okres ważności. Karta upominkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upłynięciu okresu ważności nie można zapłacić kartą za zakupy. Karty upominkowej można użyć tylko raz.
9.3 Kartę upominkową Kafka Concept wysyłamy w ciągu 2-5 dni roboczych po złożeniu zamówienia na ternie Polski za pomocą przesyłki kurierskiej.
Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu dostawy karty upominkowej. Jeśli nie uda się potwierdzić adresu Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy karty upominkowej.
9.4 Jeśli Klient zdecyduje się zwrócić produkty kupione za pomocą karty upominkowej, otrzyma e-kartę upominkową, oraz, o ile została użyta dodatkowa metoda płatności, zwrot środków zapłaconych za pomocą tej metody płatności. E-karta upominkowa zostanie wysłana pocztą e-mail po przetworzeniu zwrotu.
Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego adresu e-mail, na który zostanie wysłana e-karta upominkowa. Jeśli nie uda się potwierdzić adresu e-mail Klienta, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostawy e-karty upominkowej.
Kart upominkowych nie można wymieniać na gotówkę.
9.5 Gwarancja zwrotów. Klient ma 30 dni (licząc od następnego dnia po dostarczeniu zamówienia) na anulowanie zamówienia niewykorzystanej karty upominkowej zakupionej online. W takim wypadku Klient otrzyma pełen zwrot kosztów łącznie z kosztem standardowej dostawy, ale bez kosztu zwrotu (jeśli będzie konieczne opłacenie zwrotu). Jeśli Klient chce zwrócić kartę upominkową, prosimy o kontakt pod adresem kafka@kafkaconcept.pl
9.6 Ograniczenie odpowiedzialności. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kartę upominkową w wypadku jej zgubienia, kradzieży, lub zniszczenia. Karty upominkowe należy traktować tak jak gotówkę.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.
10.2. Zmiana Regulaminu:
10.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
10.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
10.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
10.4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za:
10.4.1. Zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.
10.4.2. Blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta,
10.4.3. Różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta.
10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
10.5 5. Data opublikowania regulaminu od 01.03.2016 r.

COOKIES

Administrator korzysta z plików cookies. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj -wyszukiwarki, język, godziny dostępu, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 • Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 • Dostosowywania zawartości Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika – jego rodzaj (np.: laptop, smartphone, tablet) i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do możliwości urządzenia końcowego,
 • Określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu rekomendacji produktowych i dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności w usługach Google LLC, Google Ireland Limited oraz Facebook Ireland Ltd.Pliki cookies umożliwiają wyświetlanie reklam, ofert i promocji opartych na wzorcach przeglądania witryny Sklepu. Dzięki temu zawartość Sklepu oraz przekaz reklamowy jest lepiej dopasowany do Użytkownika oraz zgodny z jego zainteresowaniami i preferencjami. Pliki cookie umożliwiają ograniczenie liczby wyświetleń reklamy. Marketingowe pliki cookie mogą służyć także do śledzenia skuteczności kampanii reklamowych w witrynach innych firm.
 • Upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronie internetowej Sklepu.
Możemy rozróżnić dwie kategorie plików cookies:
Z uwagi na czas życia cookies:

 • Pliki stałe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony zawarty w parametrach pliku lub do czasu ich fizycznego usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika
 • Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia przez niego strony internetowej Sklepu.

Z uwagi na cel jakiemu służą plik cookies dzielimy na:

 • Pliki statystyczne które służą do zbierania anonimowych statystyk dotyczących Sklepu
 • Pliki cookies, które służą do zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych
 • Pliki funkcjonalne, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności Sklepu
 • Pliki reklamowe, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH 

Administrator współpracuje z podmiotami trzecimi, w szczególności mediami społecznościowymi, w zakresie prowadzonej przez nie działalności reklamowej. Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Użytkownika, zapisuje również pliki cookies pochodzące od tych podmiotów. Ma to na celu wyświetlanie Użytkownikowi spersonalizowanej reklamy w usługach tych podmiotów trzecich. Podmiot trzeci będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę w Sklepie do profilu Użytkownika w jego usłudze.
W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie pliki cookies:

 1. Google LLC, Google Ireland Limited
 2. Facebook Ireland Ltd., Facebook Inc.

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów znajduje się w ich politykach prywatności. Użytkownik może uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek i ciasteczek podmiotów trzecich m.in. korzystając z odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Dane osobowe Użytkownika przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Sklepu. W szczególności dane osobowe mogą zostać przekazane do operatorów płatności (np. PayPal lub imoje.com) w celu realizacji płatności oraz do firm kurierskich (np. DHL) w celu dostarczenia Produktu pod wskazany adres. Jeśli Użytkownik zapisze się na Newsletter, lub na Powiadomienie o dostępności, adres email Użytkownika i preferowana wersja językowa zostanie przekazana do MailChimp.
Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora innym podmiotom, poza tymi które posiadają odpowiednią podstawę prawną, w szczególności, jeśli dane osobowe są niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH

Serwery Sprzedawcy znajdują się w Unii Europejskiej. Dane Użytkownika mogą zostać przekazane do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Wszystkie z nich spełniają wymagane zasady przechowywania i przetwarzania danych osobowych obywateli państw członkowskich UE.

PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez Administratora tak długo, jak długo jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (w zakresie wykonania na rzecz Użytkownika zawartych przez niego umów – np. dane kontaktowe, zapis korespondencji i zapisy transakcji), do czasu cofnięcia przez Użytkownika zgody (w zakresie w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody) lub do czasu zgłoszenia przez Użytkownika sprzeciwu.
W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub zgody na przesyłanie informacji handlowej poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej informację o cofnięciu zgody i wskazaniu, o którą zgodę chodzi na adres: kafka@kafkaconcept.pl Po odwołaniu zgody/zgód Użytkownik nie będzie otrzymywał materiałów marketingowych ani informacji handlowych pochodzących od Administratora. Wycofanie zgody/zgód nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Istnieje możliwość wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora poprzez wysyłkę wiadomości mailowej zawierającej taki sprzeciw należy przesłać na adres: kafka@kafkaconcept.pl
Po wniesieniu sprzeciwu Użytkownik nie będzie otrzymywał żadnych materiałów marketingowych od Administratora.
Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W tym celu Użytkownik powinien skontaktować się mailowo z Administratorem na adres: kafka@kafkaconcept.pl

AKTUALIZACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Sprzedawca może aktualizować Politykę Prywatności przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu, ze wskazaniem daty publikacji.

————————————————————–
2024 © Kafka Concept / Wszelkie prawa zastrzeżone

Koszyk0
Nie ma produktów w koszyku
Kontynuuj zakupy
0